Pareizi sastādīts zemes nomas līgums var pasargāt no problēmām

Foto: Pixabay.com
Noderīgi

Esi nolēmis iznomāt zemi, bet gribi izvairīties no liekām problēmām? Jāslēdz rakstisks zemes nomas līgums. Tomēr, lai šis līgums tiktu noslēgts veiksmīgi un līgums tiktu atzīts par spēkā esošu, ir svarīgi ievērot dažas noteiktas prasības. Kādas tās ir? Uzzini turpinājumā!

Termiņš un mērķis

Pirmā svarīgā lieta, kas jānorāda zemes nomas līgumā, ir termiņš, uz cik ilgu tiek slēgts šis līgums. Tas var būt konkrēts termiņš un tik pat labi tas var būt beztermiņa nomas līgums. Tā pat ir ieteicams līgumā norādīt arī nomājamā īpašuma lietošanas mērķi (dzīvošanai, rūpniecībai u.tml.).

Nomas maksa

Nomāt nozīmē dot lietošanā savu īpašumu, par to saņemot naudu, tādēļ līgumā ir jānorāda arī precīza nomas maksa, kā arī ikmēneša datums, kad to nepieciešams iemaksāt. Ir vērts arī pievienot papildu informāciju par to, kādas sankcijas tiks veiktas par maksas kavēšanu, piemēram, cik liela ir nokavējuma nauda, ko nomniekam būs jāmaksā par katru kavēto dienu.

Nomas maksas izmaiņas ilgtermiņa līgumiem

Tad, ja esi nolēmis zemes nomas līgumu noslēgt kā ilgtermiņa līgumu ar termiņu uz, piemēram, 10 gadiem, vērtīgi ir līgumā iekļaut informāciju par to, kādā gadījumā var tikt izmainīta nomas maksa (piemēram, sakarā ar iznomātā nekustamā īpašuma vērtības maiņu vai jaunu nodokļu, kas attiecas uz iznomājamo īpašumu, ieviešana).

Līguma pārtraukšanas nosacījumi

Obligāti līgumā jābūt norādītai informācijai, kādās situācijās īpašnieks drīkst lauzt nomas līgumu, piemēram:

  • ja nomātājs nemaksā nomas līgumā noteikto samaksu;
  • ja nomātājs bojā Tavu īpašumu;
  • ja bez saskaņošanas ar Tevi rīkojas ar Tavu īpašumu kā ar savējo (piemēram, kaut ko nojauc vai būvē).

Atceries, ka nomas tiesības nedod nomniekam atļauju uzvesties tā, it kā viņam piederētu Tavs īpašums. Tās tomēr nav ne valdījuma, ne īpašuma tiesības. Līgumā arī piemini, ka jebkuras būtiskās izmaiņas, ko nomnieks plāno veikt uz iznomātās zemes, ir visos gadījumos obligāti jāsaskaņo ar Tevi kā īpašnieku un jāsaņem atļauja tās veikt.

Atceries, ka gadījumā, ja savu zemi iznomāsi lauksaimniecības veikšanai, šāds nomas līgums ir jāreģistrē pašvaldībā.